Wettelijke
informatie

1. Identificatiegegevens

In overeenstemming met de informatieplicht van artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel in Spanje, worden de gegevens van COPERAMA HOLDING S.L. en haar dochterondernemingen (hierna te noemen Coperama) hieronder weergegeven: Contacte-mail: info@coperama.com

COPERAMA HOLDING S.L.
c/Santa Engracia 120
28003 Madrid (SPANJE)
Fiscaal identificatienummer van het bedrijf: B84747070
Ingeschreven in het handelsregister van Madrid. Deel 8, Sectie 8 van Boek 0. Folio 117, Blad M-409716,
Inschrijving 1

COPERAMA SPAIN S.L.U.
c/Santa Engracia 120
28003 Madrid (SPANJE)
Fiscaal identificatienummer van het bedrijf: B87169082
Ingeschreven in het handelsregister van Madrid. Volume 32759, Boek 0, Folio 182, Sectie 8, Blad M 589665,
Inschrijving of boeking: 1 / Datum: 19/12/2014 Jaar: Pre: 2014.

COPERAMA BENELUX B.V.
Postbus 757
2130 AT – HOOFDDORP
Noord-Holland – (NEDERLAND)
NL 806855009B01

COPERMA ITALIA S.r.l.
Via Settala 41
20124 – Milaan (ITALIË)
IT09717930961

COPERAMA PORTUGAL Unipessoal, Lda
Rua Barata Salgueiro, nº 37, 1º
1250-042 Lissabon (PORTUGAL)
515769894

COPERAMA EUROPA CENTRAL
Nicolaistraße 19
12247 Berlin (DUITSLAND)
DE313396224

COPERAMA COLOMBIA S.A.S.
Calle 113 7-21
Bogotá
9009393673

COPERAMA MEXICO de C.V.
Calle Liverpool 155. 2° Piso, Col. Juarez
Mexico-stad (MEXICO)
CME180702I71

2. Gebruikers

De toegang en/of het gebruik van de portal van COPERAMA kent u de hoedanigheid van GEBRUIKER toe en, als gevolg van deze toegang/dit gebruik, gaat u akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden die in dit document zijn vastgelegd.

3. Gebruik van de portal

 www.coperama.com biedt toegang tot allerlei informatie, diensten, programma’s en gegevens (hierna te noemen “de inhoud”) op internet die COPERAMA of haar licentiegevers toebehoren en waartoe de GEBRUIKER toegang heeft. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich indien nodig uit tot de registratie om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud.

De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettelijke informatie tijdens het registratieproces. Als gevolg van deze registratie ontvangt de GEBRUIKER een wachtwoord waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is. De gebruiker verbindt zich ertoe dit wachtwoord zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe op gepaste en legale wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten aangeboden door COPERAMA via deze website en zal deze niet gebruiken om: (1) deel te nemen aan illegale, onwettelijke of te kwader trouw verrichte activiteiten en activiteiten die in strijd zijn met de openbare orde; (2) inhoud of propaganda te verspreiden van racistische, xenofobe, pornografische of illegale aard en/of die kan worden geïnterpreteerd als een aansporing tot terrorisme of een aanval op de mensenrechten; (3) schade te veroorzaken aan de fysieke en informatiesystemen van COPERAMA, haar leveranciers of derden, of computervirussen of andere hardware of software te introduceren of te verspreiden die de bovengenoemde schade kan veroorzaken; (4) toegang proberen te krijgen tot en/of gebruik te maken van de e-mailaccounts van andere gebruikers en hun berichten te wijzigen of te openen. COPERAMA behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen te verwijderen die het respect voor de menselijke waardigheid schenden, discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, een aanval vormen op jongeren of kinderen, op de openbare orde of veiligheid of die, naar haar mening, niet geschikt zijn voor publicatie. COPERAMA is in elk geval niet verantwoordelijk voor meningen die door gebruikers via participatietools worden geuit.

4. Gegevensbescherming

COPERAMA voldoet aan de richtlijnen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, dat het reglement voor de toepassing van deze organieke wet goedkeurt en alle andere overeenkomstige wetgeving die op elk moment van kracht is en die gericht is op de garantie van het juiste gebruik en de juiste verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker. Om dit te doen wordt u, bij elk formulier waarin persoonsgegevens worden verzameld, voor de diensten die u als gebruiker kan aanvragen via INFO@COPERAMA.COM , op de hoogte gebracht van het bestaan en wordt u in elk geval gevraagd om akkoord te gaan met de specifieke voorwaarden voor de verwerking van uw gegevens. De gebruiker wordt ook op de hoogte gebracht van de partij die verantwoordelijk is voor het gemaakte bestand, het adres van deze partij, de mogelijkheid om zijn/haar recht op inzage, rectificatie, annulering en bezwaar uit te oefenen, de reden voor de verwerking van persoonsgegevens en, in voorkomend geval, de openbaarmaking aan derden.

Bovendien informeert COPERAMA de gebruiker over de naleving van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en zal zij altijd de toestemming van de gebruiker vragen om zijn/haar e-mails voor commerciële doeleinden te verwerken.

5. Intellectuele en industriële eigendom

COPERAMA of als begunstigde is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals de daarin opgenomen elementen (waaronder, o.a. afbeeldingen, geluid, audio, video, software en teksten, handelsmerken of logo’s, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van COPERAMA of haar licentiegevers.

Alle rechten voorbehouden. Volgens de bepalingen van artikel 8 en 32.1, tweede lid, van de Spaanse wet op de intellectuele eigendom, is het volgende uitdrukkelijk verboden: elke reproductie, distributie of openbaarmaking, met inbegrip van de middelen om de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website voor commerciële doeleinden, in welke vorm of met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van COPERAMA, ter beschikking te stellen. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van COPERAMA te respecteren. De elementen van de portal kunnen worden bekeken en zelfs worden afgedrukt, gekopieerd en opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker of op een ander apparaat, op voorwaarde dat dit enkel en alleen voor persoonlijk en privé-gebruik gebeurt. De GEBRUIKER onthoudt zich van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van beveiligingsapparatuur of -systemen die op de COPERAMA-website zijn geïnstalleerd.

6. Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

COPERAMA is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van de portal of de overdracht van virussen, malware of schadelijke programma’s via de inhoud, ondanks het nemen van alle nodige technologische maatregelen om dit te voorkomen.

7. Amendementen

COPERAMA behoudt zich het recht voor om de wijzigingen die zij passend acht in haar portal aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarbij kan zij inhoud en diensten die via de website worden aangeboden en de manier waarop deze worden gepresenteerd of op de portal geplaatst zijn,  wijzigen, verwijderen of iets eraan toevoegen.

8. Links

Als  www.coperama.com links of hyperlinks naar andere website bevat, heeft COPERAMA geen controle over dergelijke sites of hun inhoud. COPERAMA is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden of links naar deze sites en biedt geen garantie voor de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, reikwijdte, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of grondwettelijkheid van al het materiaal of de informatie op deze hyperlinks of andere websites.

Evenzo houdt de opname van deze externe links geen enkele associatie, fusie of lidmaatschap in met betrekking tot de verbonden entiteiten.

9. Uitsluitingsrecht

COPERAMA behoudt zich het recht voor om toegang tot de portal en/of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken of die van een derde, aan elke gebruiker die deze, bij registratie geaccepteerde algemene gebruiksvoorwaarden overtreedt.

10. Algemene overwegingen

COPERAMA zal optreden bij elke inbreuk op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en elk misbruik van haar website, waarbij alle wettelijk toepasselijke civiele en criminele kanalen worden nagestreefd.

11. Wijziging van deze voorwaarden en duur

COPERAMA kan de in dit document vastgestelde algemene voorwaarden, die naar behoren zijn gepubliceerd zoals ze in dit document worden weergegeven, te allen tijde wijzigen.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig mits ze openbaar worden getoond en blijven van kracht totdat ze worden gewijzigd door andere naar behoren gepubliceerde algemene voorwaarden.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

De relatie tussen COPERAMA en de GEBRUIKER wordt geregeld door de huidige Spaanse wetgeving en elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en gerechtshoven van Madrid.