Privacybeleid

1. Identificatie

 • Identificatie: COPERAMA SPAIN, S.L.U. (hierna, “COPERAMA”)
 • Fiscaal identificatienummer: B-87169082
 • Adres: calle Santa Engracia 120, 7ª, 28003, Madrid
 • E-mail: […]

2. Informatie en toestemming

Door dit Privacybeleid te accepteren wordt de gebruiker hierbij geïnformeerd over en geeft hij zijn/haar gratis, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking door COPERAMA van de persoonsgegevens die de gebruiker verstrekt via de website op de URL […] (hierna de “Website”), alsmede gegevens die afkomstig zijn van het browsen van de gebruiker en alle andere gegevens die de gebruiker in de toekomst aan COPERAMA kan verstrekken.

De gebruiker dient dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen, dat op een duidelijke en eenvoudige manier is geschreven om begrip te vergemakkelijken, en vrij en vrijwillig te bepalen of hij/zij zijn/haar persoonlijke gegevens aan COPERAMA wenst te verstrekken.

3. Verplichting om gegevens te verstrekken.

De gevraagde gegevens op de websiteformulieren zijn, in het algemeen, verplicht (tenzij het vereiste veld anders specificeert) om aan de vastgestelde doeleinden te voldoen.

Als dergelijke gegevens niet worden verstrekt of niet correct worden verstrekt, kunnen deze doeleinden niet worden gehaald, ondanks dat u de content van de Website vrij mag bekijken.

4. Voor welk doel verwerkt coperama de persoonlijke gegevens van de gebruiker en voor hoe lang?

De persoonlijke gegevens die via de Website worden verstrekt, worden door COPERAMA verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Gegevens die zijn verstrekt om te registreren als gebruiker op COPERAMA:
  • Het beheren van het verzoek van de gebruiker om zich te registreren of om zich uit te schrijven.
  • Verifiëren dat de gebruiker voldoet aan de vereisten om zich in de geselecteerde modus te registreren, wanneer COPERAMA dat passend acht.
  • Hanteren van en reageren op mogelijke verzoeken om informatie van de gebruiker.
  • Het beheren van de aankopen die de gebruiker via de COPERAMA Website doet en voor het verzenden ervan.
  • Voor het verzenden van gepersonaliseerde commerciële communicatie van COPERAMA.
  • Uitvoeren van analyses over het gebruik van de Website en het bepalen van de voorkeuren en het gedrag van gebruikers.
 2. Gegevens verstrekt via het formulier voor het verzenden van cv’s:
  • Beheer van uw curriculum vitae door COPERAMA om uw kandidatuur te beoordelen en, in voorkomend geval, deze te betrekken bij de selectieprocessen die overeenkomen met uw profiel.
 3. Gegevens verstrekt voor publicaties in de contactformulieren:
  • Beheren van verzoeken om contact en informatie van de gebruiker via de kanalen die daartoe op de COPERAMA-websites zijn verstrekt.
  • Behandeling van het ingediende verzoek.
  • Uitvoeren van analyses van het Websitegebruik en het bepalen van de voorkeuren en het gedrag van gebruikers.

De gegevens worden bewaard voor zolang het nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij de gebruiker uitschrijving bij COPERAMA verzoekt, door bezwaar aan te tekenen of door intrekking van zijn/haar toestemming.

5. Welke gebruikersgegevens worden door coperama verwerkt?

COPERAMA verwerkt de volgende categorieën gebruikersgegevens:

 1. Gegevens die zijn verstrekt om te registreren als gebruiker op COPERAMA:
  • Identificatiegegevens: naam, achternaam, adres.
  • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
  • Economische, financiële en verzekeringsgegevens.
  • Andere gegevens: gegevens die door betrokkenen in open velden worden verstrekt.
  • Browsegegevens.
 2. Gegevens verstrekt via het formulier voor het verzenden van cv’s:
  • Identificatiegegevens: naam, achternaam, adres.
  • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
  • Academische en dienstbetrekkingsgegevens.
  • Andere gegevens: gegevens die door betrokkenen in open velden worden verstrekt.
 3. Gegevens verstrekt voor publicaties in de contactformulieren:
  • Identificatiegegevens: naam, achternaam, adres.
  • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
  • Andere gegevens: gegevens die door betrokkenen in open velden worden verstrekt.

In het geval dat de gebruiker gegevens van derden verstrekt, stelt hij/zij dat hij/zij toestemming heeft van dergelijke derden en dat hij/zij zich ertoe om de informatie in het Privacybeleid over te brengen en vrijwaart COPERAMA van enige aansprakelijkheid in dit opzicht. COPERAMA kan echter regelmatig verificaties verrichten om dit te bevestigen, waarbij de desbetreffende zorgvuldigheidseisen overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming worden vastgesteld.

6. Wat is de rechtsgrondslag van de verwerking van de gegevens van de gebruiker?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is als volgt:

 1. Bij registreren als gebruiker op COPERAMA: de toestemming gegeven door de gebruiker. Bij het uitvoeren van de analyse van het websitegebruik en het verzenden van commerciële communicatie te verzenden: het rechtmatige belang van COPERAMA.
 2. Bij het het verzenden van cv’s: de toestemming die de gebruiker hiervoor heeft gegeven.
 3. Bij het verzenden van contactformulieren: de toestemming die de gebruiker hiervoor heeft gegeven. Bij het uitvoeren van de analyse van het websitegebruik: het rechtmatige belang van COPERAMA.

De toestemming die voor bovengenoemde doeleinden is verkregen is in ieder geval onafhankelijk en daarom kan de gebruiker slechts één van deze intrekken en heeft dit geen invloed op een andere toestemming. Als de toestemming van de gebruiker echter wordt ingetrokken, zal dit de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde verwerking niet beïnvloeden.

Om deze toestemming in te trekken, kan de gebruiker via de volgende kanalen contact opnemen met COPERAMA: […].

7. Met welke ontvangers worden de gebruikersgegevens gedeeld?

De gebruikersgegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 1. Met betrekking tot registratie als gebruiker op COPERAMA:
  • Bedrijven van de groep waartoe COPERAMA behoort, uitsluitend voor interne administratieve doeleinden en/of voor de hierboven vermelde doeleinden.
 2. Met betrekking tot het verzenden van cv’s worden de gegevens van de gebruiker niet doorgegeven aan derden.
 3. Met betrekking tot het verzenden van contactformulieren:
  • Bedrijven van de groep waartoe COPERAMA behoort, uitsluitend voor interne administratieve doeleinden en/of voor de hierboven vermelde doeleinden..

Bovendien kunnen de gegevens toegankelijk zijn voor de leveranciers van COPERAMA, wanneer deze toegang noodzakelijk is voor adequate naleving van de wettelijke verplichtingen en/of nakoming van de hierboven vermelde doeleinden. Dergelijke leveranciers verwerken de gegevens van de gebruiker niet voor de eigen doeleinden die niet eerder door COPERAMA zijn gemeld.

8. Internationale gegevensoverdracht

Wij informeren u dat uw gegevens zullen worden overgebracht naar landen van derden buiten de Europese Economische Ruimte, met name naar de VS, als consequentie van de levering van diensten door AMAZON WEB SERCIVES met betrekking tot cloudopslag. Wij informeren u dat deze overdracht is geregeld en voldoet aan de vereiste beveiligingsnormen aangezien AMAZON WEB SERVICES is toegetreden tot het Privacy Shield.

9. Opslag van gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen voor de volgende termijnen:

 1. Gegevens die zijn verstrekt om te registreren als gebruiker op COPERAMA, totdat de gebruiker de toestemming intrekt. Als de gebruiker echter zijn/haar toestemming intrekt, zal dit de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde verwerking niet beïnvloeden.
 2. Gegevens verstrekt om cv’s te verzenden: gedurende één jaar na de datum van ontvangst.
 3. Gegevens die via de contactformulieren worden verstrekt: deze gegevens worden opgeslagen voor de tijd die nodig is om te handelen en te reageren op uw verzoek en, zodra deze is voltooid, gedurende de tijd totdat de juridische handelingen die voortvloeien uit het verzoek verjaren.

10. Verantwoordelijkheden van gebruiker

De gebruiker:

 • Verzekert dat hij/zij achttien jaar oud (18) jaar of ouder is en dat de gegevens die hij/zij aan COPERAMA verstrekt waar, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn. Voor deze doeleinden is de gebruiker verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van alle gegevens die hij/zij communiceert en worden gegevens voldoende up-to-date gehouden, zodat deze zijn/haar werkelijke situatie weerspiegelen.
 • Verzekert dat hij/zij de derden heeft geïnformeerd wier gegevens hij/zij verstrekt, indien van toepassing, van de in dit document vervatte aspecten. Verder verzekert hij/zij dat hij/zij hun toestemming heeft gekregen om hun gegevens aan COPERAMA te verstrekken voor de aangegeven doeleinden.
 • Zal aansprakelijk zijn voor alle valse of onjuiste informatie die hij/zij verstrekt via de Website en voor elke directe of indirecte schade die dit aan COPERAMA of derden toebrengt.

11. Uitoefening van rechten

De gebruiker kan te allen tijde en kosteloos COPERAMA aanschrijven op het adres dat aan het begin van dit Beleid wordt weergegeven of een e-mail sturen naar […], met een fotokopie van zijn/haar identiteitsbewijs om:

 • De toestemming in te trekken.
 • Bevestiging te verkrijgen of COPERAMA persoonsgegevens verwerkt die betrekking hebben op de gebruiker.
 • Toegang te krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens.
 • Onjuiste of onvolledige gegevens te rectificeren.
 • Verwijdering van zijn/haar gegevens te verzoeken wanneer, onder andere, die gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn samengesteld.
 • Van COPERAMA de beperking van de verwerking van de gegevens verkrijgen wanneer aan een van de in de wetgeving inzake gegevensbescherming vastgestelde voorwaarden is voldaan.
 • Verzoeken om de overdraagbaarheid van de gegevens die door de Gebruiker actief en onbewust zijn verstrekt en de waargenomen gegevens die door de gebruiker worden verstrekt door gebruik van de dienst.
 • Contact op te nemen met de DPO van COPERAMA op het volgende adres: […]
 • Een claim in te dienen in verband met de bescherming van zijn/haar persoonlijksgegevens bij het Spaanse Gegevensbeschermingsbureau / Agencia Española de Protección de Datos in Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, wanneer de betrokkene van mening is dat COPERAMA de rechten heeft geschonden die in zijn/haar voordeel zijn erkend door toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

12. Beveiligingsmaatregelen

COPERAMA behandelt de gegevens van de gebruiker te allen tijde met totale vertrouwelijkheid en met volledige inachtneming van de geheimhoudingsplicht van die gegevens, overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, waarbij daartoe de nodige technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de veiligheid van de gegevens van de gebruiker te waarborgen en wijzigingen, verlies, onbevoegde verwerking of toegang, met betrekking tot de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan de gegevens worden blootgesteld, te voorkomen.

Laatst bijgewerkt op: […].